Registerbeskrivning

Huvudstadsregionens ANDNING rf:s medlems- och tidningsregister
   Helsingfors den 30.10.2013

REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
    http://www.tietosuoja.fi/27168.htm  = Se Lagen.
 

 1. Registeransvarig
Huvudstadsregionens ANDNING rf.

Kontaktinformation
Huvudstadsregionens ANDNING rf., Klubblokal
Verksamhetsområde: Helsingfors, Esbo och Grankulla.

Huvudstadregionens Andning rf
   paakaupunkiseutu@hengitysyhdistys.fi
Kansliets öppenhållningstider ti-to kl 10-15.
Adress: Lappbrinken 2, Helsingfors.
Telefon: 040 559 6833

 2. Kontaktpersoner
Ordförande:       Jari Kämäräinen
Registerförare:  direktör Mervi Helske

3. Registrets namn
Huvudstadsregionens ANDNING rf:s medlems- och tidningsregister

 4. Grunden för registret
* Personuppgiftslagen 8 §
* Föreningslagen 11 §. Enligt lagen skall styrelsen föra en förteckning över föreningens medlemmar.
I förteckningen skall införas varje medlems fullständiga namn och hemort.

 5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna (ändamålet med registret)
* registret används för behandling av medlemsärenden
* för fakturering och övervakning av medlems- och tidningsprenumerationsavgifter.
* för att informera om föreningen och dess verksamhet, till t.ex. adressdekaler och medlemsförteckningar.
 * används vid planeringen av verksamheten.

 6. Registrets uppgiftsinnehåll
* namn och titel/yrke
* kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefon)
* födelsedatum och kön
* medlemskategori och inskrivningsår
* eventuell andningssjukdom (uppges av medlemmen)
* betalningsuppgifter och uppgifter om betalare.
* får/ får inte tidning
* medlem i styrelsen och år, utmärkelsetecken

7. Stadgeenliga informationskällor
Uppgifterna fås direkt av medlemmen.
- För uppdatering av adresser kan uppgifter hämtas från Itella Abp.
- Uppgifter om betalda medlems- och andra avgifter tas ur bokföringen.

 8. Stadgeenliga överlåtelser och överföringar av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Registeruppgifterna överlåts inte till utlandet.

 9. Principer för skyddet av registret
 A. Manuellt material
Materialet förvaras i ett låst utrymme i föreningens klubblokal.

B. Uppgifter som sparats på adb
Materialet förvaras i ett låst utrymme i föreningens klubblokal.
  Centraladministrationen av register handhas av:
    Hengitysliitto ry  /  Andningsförbundet rf
    Oldermansvägen  8,  PB 40,  00621 HELSINGFORS
    tfn  020 757 5000
Rätten att använda medlemsregistret innehas endast av personer inom föreningen och av angivna personer som behöver uppgifterna för sina uppdrag. De förfogar över användarkoder och lösenord. De personer som för registret har tystnadsplikt.
Tekniskt är registret skyddat med en brandmur.

Information till medlem om behandlingen av uppgifterna (Personuppgiftslagen 24 §)
Den registrerades rätt till insyn.
Personuppgiftslagen 26 §. En medlem har rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i medlemsregistret och på begäran få kopior av dem. Insynen är avgiftsfri en gång om året. Enligt föreningslagen har en medlem också rätt att få se medlemsförteckningen.

Den registrerades förbudsrätt
Personuppgiftslagen 30 §. Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och hälsoforskning.

¤

Grupper: