Stadgar

 

Översatt / Transumt/ sammandrag  av de finska stadgarna.

§ 5 Föreningens medlemmar
Föreningens styrelse godkänner medlemmar. Egentlig medlem kan antas person fyllda 15 år.

11 § Vårmöte
Stadgeenligt vårmöte
- fastställa föregående års berättelse och bokslut , samt bevilja ansvarsfrihet.
- granska verksamhetsplan och budget
- övriga beredda ärenden.

12 § Höstmöte
Stadgeenligt höstmöte
- besluta om medlemsavgift
- godkänna verksamhetsplan och budget för följande år
- vartannat år välja ordförande och styrelse, samt årligen revisorer och verksamhetsgranskare
- övriga av styrelsen beredda ärenden.

13 § Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande och 4-10 medlemmar som väljes för två år.
Styrelsemedlem kan väljas max för 8 år.

17 § Redovisningsperiod
Föreningens verksamhets- och bokslutsperiod är kalenderår.

18§ Stadgeändring
Stadgarna kan justeras, om i kallelse därom nämnes och minst ¾ vid mötet omfattar förslaget.

¤  Läs fullständiga stadgar på finska.
    - Klicka på PDF-filen nedan, så får Du fram den fullständiga stadgan.

FörhandsgranskaBilagaStorlek
pk-seutu_saannot.pdf54.37 kB
Grupper: